Zarządzenia Wójta jako organu gminy

Data Numer Przedmiot
02 Styczeń 2017 0050.5.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.4.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.3.2017
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w/s jednorazowego świadczenia oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.2.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Więcej array-brown
02 Styczeń 2017 0050.1.2017
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Krasnem.
Więcej array-brown
30 Grudzień 2016 0050.144.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
29 Grudzień 2016 0050.143.2016
W sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego...
Więcej array-brown
27 Grudzień 2016 0050.142.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
27 Grudzień 2016 0050.141.2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wdrożenie systemów dziedzinowych w gminie Krasne wraz z modernizacją infrastruktury oraz uruchomienie nowych e-usług w ramach ...
Więcej array-brown
20 Grudzień 2016 0050.140.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
19 Grudzień 2016 0050.139.2016
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dziecka nie-pełnosprawnego z terenu gminy Krasne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie Polskiego Stowarz....
Więcej array-brown
15 Grudzień 2016 0050.138.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
15 Grudzień 2016 0050.137.2016
w sprawie dzierżawy bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasne (dz. nr 2671 w Malawie, 1237/86 w Krasnem).
Więcej array-brown
13 Grudzień 2016 0050.136.2016
w sprawie zasad scentralizowanych rozliczeń podatku Vat w Gminie Krasne, jej jednostkach i za-kładzie budżetowym.
Więcej array-brown
13 Grudzień 2016 0050.135.2016
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 1237/101 w Krasnem).
Więcej array-brown
08 Grudzień 2016 0050.134.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
01 Grudzień 2016 0050.133.2016
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Krasne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie w 2017 roku"
Więcej array-brown
30 Listopad 2016 0050.132.2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2016 r.
Więcej array-brown
28 Listopad 2016 0050.131.2016
W sprawie wyznaczenia głównych celów do monitorowania w roku 2017
Więcej array-brown
25 Listopad 2016 0050.130.2016
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
Więcej array-brown