XLIII/353/2017

Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zabezpieczenia przez Gminę  Krasne wkładu własnego do realizacji projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Data publikacji: 
2017-02-10 12:42:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-03-14 07:51:15
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel