Data Numer Przedmiot
22 Czerwiec 2016 XXIV/186/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/185/2016
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krasne za 2015 rok.
Więcej array-brown
22 Czerwiec 2016 XXIV/184/2016
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasne za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 XXIII/183/2016
W sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Strażów.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 XXIII/182/2016
W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasne.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 XXIII/181/2016
W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
24 Maj 2016 XXIII/180/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2916.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/179/2016
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/178/2016
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/177/2016
W sprawie najmu części budynku stanowiącego własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/176/2016
W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/175/2016
W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/174/2016
W sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/173/2016
O zmianie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/172/2016
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 XXII/171/2016
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/162/2016
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi oraz wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/161/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem.
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/160/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne
Więcej array-brown
16 Marzec 2016 XXI/170/2016
W sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2017-01-27 13:20:01
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel