Data Numer Przedmiot
21 Marzec 2014 LI/343/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/342/2014
W sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Więcej array-brown
21 Marzec 2014 LI/341/2014
W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia obszaru sołectwa Malawa z terytorium gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/340/2014
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/339/2014
W sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/338/2014
W sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1396R Wilkowyja- Malawa- Wola Rafałowska w Malawie.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/337/2014
O zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/336/2014
W sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: "Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/335/2014
W sprawie nabycia lokalu użytkowego wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w gruncie.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/334/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
07 Marzec 2014 L/333/2014
W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krasne do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016".
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/327/214
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) art. 211. art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221 (...).
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/329/2014
W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/328/2014
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/332/2014
W sprawie likwidacji Związku Międzygminnego "Wisłok".
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/331/2014
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020.
Więcej array-brown
17 Styczeń 2014 XLIX/330/2014
W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Malawa w przedmiocie jego wyłączenia z terytorium gminy Krasne i włączenia do terytorium miasta Rzeszowa.
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel