Data Numer Przedmiot
30 Październik 2014 LIX/403/2014
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/402/2014
W sprawie wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/401/2014
W sprawie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne.
Więcej array-brown
30 Październik 2014 LIX/400/2014
W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Więcej array-brown
17 Wrzesień 2014 LVIII/399/2014
W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
17 Wrzesień 2014 LVIII/398/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
27 Sierpień 2014 LVII/397/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/396/2014
W sprawie nabycia udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Krasne na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/395/2014
W sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/394/2014
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/393/2014
W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/392/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/391/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/390/2014
W sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malawa na własność Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/389/2014
W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/388/2014
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2014.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/387/2014
W sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na potrzeby realizacji w 2014 roku zamówień uzupełniających w ramach Zadania pn.: "Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego".
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/386/2014
W sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską (...).
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/385/2014
W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Więcej array-brown
18 Sierpień 2014 LVI/384/2014
W sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne".
Więcej array-brown
Data publikacji: 
2015-10-26 10:25:35
Osoba udostępniająca na stronie: 
Michał Chmiel
Data modyfikacji: 
2015-11-06 16:05:14
Osoba modyfikująca: 
Michał Chmiel