Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

11-01-2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA" zaprasza do udziału w projekcie:

,,Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!"

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 80 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż., zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego.

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE? Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

 1. osoba bezrobotna (do osiągnięcia wieku emerytalnego) lub bierna zawodowo;
 2. osoba powyżej 29 roku życia (mająca ukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie);
 3. osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca co najmniej do jednej z następujących grup:
 • kobiety,
 • osoby bez stażu zawodowego,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku od 50 roku życia,
 • rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do w.w. grup, 
 1. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego).

 

KTO NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

 1. studenci studiów stacjonarnych (dziennych) nawet jeśli spełniają powyższe kryteria (studenci studiów zaocznych kwalifikują się do udziału w projekcie),
 2. osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (pobierające świadczenia z tytułu urlopu),
 3. osoby które tworzą siłę roboczą tzn. pracują,
 4. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny,
 5. osoby, które nie szkoliły się w ciągu ostatnich 4 tygodni,

 

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD (6h/os.)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem (6h/os.)
 • Poradnictwo zawodowe grupowe:

 - warsztaty „Autoprezentacji i komunikacji" (24h/gr - 3dni)

 - warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy" (16h/gr - 3dni)

 • Kursy zawodowe/szkolenia (śr. 100h/gr)
 • Pośrednictwo pracy (6h/os)
 • Staż zawodowy (6 miesięcy, staż płatny 1280zł brutto)

 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną, catering w trakcie szkoleń 1 materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch turach:

 • I tura - styczeń 2019 r.
 • II tura - luty/marzec 2019 r.

 

Każda tura rekrutacji będzie prowadzona przez 10 dni roboczych.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie do Biura Projektu kompletnego formularza rekrutacyjnego z załącznikami (osobiście do Biura Projektu, za pośrednictwem poczty lub kuriera). Regulamin uczestnictwa w Projekcie oraz formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie internetowej www.procarpathia.pl oraz w Biurze Projektu.

 

Liczba uczestników projektu:

W każdej turze rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 40 osób.

Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowanych 80 osób, w tym 45 kobiet i 35 mężczyzn.

 

Dokumenty do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie, a także wzór formularza rekrutacyjnego do projektu zostaną udostępnione na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia" w zakładce Projekty realizowane ,,Akcja! - Nowe kwalifikacje i praca!".

KONTAKT:

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia"

ul. Gałęzowskiego 6/319

35-074 Rzeszów

 

Osoby do kontaktu:

Aneta Posłuszny, e-mail: aneta@procarpathia.pl

Marta Chciuk, e-mail: marta@procarpathia.pl

tel. 661113 018