Aktualności

Ważna informacja

25-04-2017

TRANSPORT PUBLICZNY OD 1 LIPCA 2017 ROKU!!!

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Gmina Krasne Uchwałą Nr XXXII/255/2017 Rady Gminy Krasne z dnia 30 stycznia 2017 roku przystąpiła do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”, który wykonuje przekazane mu zadania gmin - członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

Przyczynę wypowiedzenia dotychczas obowiązującego Porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 30 grudnia 2014 r. (z późn. aneksami) z Gminą Miasto Rzeszów stanowił wzrost kosztów refundowania świadczenia usług w zakresie prowadzenia publicznego transportu, przekazywanych w formie dotacji celowej, które zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 30 stycznia 2017 r. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. kształtowały się na poziomie 976 168,00 zł (linia „4” i „14”) – przy dopłacie Gminy Krasne 4,40 zł netto do 1 wozokm. W roku ubiegłym stawka dopłaty wynosiła 3,87 zł netto dopłaty do 1 wozokm.

Szacunkowy koszt refundacji świadczenia usług transportu publicznego na terenie całej gminy Krasne, w tym linii do Strażowa, zaproponowany przez Międzygminną Komunikację Samochodową (MKS) wynosi 766 302,00 zł.

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” zrzesza obecnie pięć podrzeszowskich gmin: Trzebownisko, Boguchwała, Głogów Małopolski, Chmielnik, Czarna. W dniu 28 marca 2017 roku Zgromadzenie Związku podjęło Uchwałę Nr VIII.25.2017 w sprawie przystąpienia Gminy Krasne do Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. W ostatnim czasie wnioski o przystąpienie do związku PKS złożyły gminy: Świlcza, Czudec i Tyczyn.

Zgodnie ze statutem Związku Gmin do jego zadań należy realizowanie za pomocą PKS Rzeszów S.A.:

1) zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach gmin objętych działaniem Związku,

2) koordynowania rozkładów jazdy linii przebiegających przez obszar gmin-członków Związku,

3) efektywnego wykorzystania majątku Związku.

 

W    dniu   30   marca   2017 r.   Związek  Gmin  Podkarpacka  Komunikacja  Samochodowa, w odpowiedzi na nabór RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17 dla Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jako Lider projektu złożył wniosek pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt obejmuje zakup 50 nowoczesnych autobusów do obsługi transportu publicznego  na  terenie  gmin zrzeszonych  w  Związku Gmin PKS, jako wymóg wynikający z regulaminu naboru.  W ramach  projektu na terenie gminy Krasne realizowane  będą dwie drogi  publiczne: Palikówka - Przycznia i Krasne Mała  Kolonia oraz sieć  przystanków  i wiat przystankowych przy drogach publicznych. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY KRASNE:

 

Linie autobusowe obsługiwane przez MKS:

http://www.zgpks.rzeszow.pl/?trasy-przejazdu/linia-225.html

 

Linie autobusowe w gminie Krasne:

206 - Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Malawa Góra

204 - Rzeszów Dw. PKS – ul. Bardowskiego – ul. Lwowska – Krasne – Krasne Wólka – Strażów – Palikówka, która obejmuje 3 trasy przejazdu:

  • Rzeszów – Krasne – Krasne Wólka
  • Rzeszów – Krasne – Strażów p. Strażów Bażantarnia
  • Rzeszów – Krasne – Strażów – Palikówka

 

Przystanki na terenie Miasta Rzeszowa:

  • linia Palikówka – Strażów – Rzeszów (przez Krasne Kolonia-Krasne Szkoła-Urząd Gminy)
  • linia Krasne Wólka – Rzeszów:

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska/Bałtycka 09/Lwowska/Kr. Marysieńki 10

Rzeszów Lwowska/Cienista 07/Lwowska/Olbrachta 08

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska cmentarz

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

            !!! Wybrane kursy w dni robocze do ul. Matuszczaka.

Rzeszów Dąbrowskiego kościół

Rzeszów Podkarpacka Politechnika

Rzeszów Matuszczaka/Rymanowska 02

Rzeszów Podkarpacka/Matuszczaka

Rzeszów Matuszczaka pętla

  • linia Strażów – Rzeszów p. Bażantarnię:

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

  • linia Malawa – Rzeszów:

Rzeszów Lwowska granica

Rzeszów Lwowska/Bałtycka 09/Lwowska/Kr. Marysieńki 10

Rzeszów Lwowska/Cienista 07/Lwowska/Olbrachta 08

Rzeszów Lwowska szpital 05

Rzeszów Lwowska cmentarz

Rzeszów Lwowska Jedn. Wojskowa 02

Rzeszów Bardowskiego

Rzeszów D.A. ul. Grottgera

 

PROPONOWANY PODZIAŁ STREF BILETOWYCH DLA GMINY KRASNE

Linie

Przystanek graniczny strefy I

Strefa II

Strefa III

Linia: Krasne-Palikówka-Strażów

Teren Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne

(granica miasta)

Wszystkie przystanki na terenie Krasnego

Palikówka, Strażów

Linia: Malawa

Teren Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne

(granica miasta)

Wszystkie przystanki na terenie Malawy

 

x

 

 

 

 

 

Bilet jednorazowy

 

 

 

Bilet miesięczny rodzinny

 

 

 

 

Bilet miesięczny

dla dzieci

i młodzieży

 

 

 

Bilet sieciowy imienny (dla wszystkich stref)

 

 

Osoby, które ukończyły

70 lat,

bilet socjalny -jednorazowy

 

 

Osoby, które ukończyły

 70 lat,

bilet socjalny -miesięczny

 

Bilet samorządowy gminny

(ważny 365 dni dla zameldowanych Mieszkańców Gminy, po terenie całej gminy-bez ograniczeń!

I strefa

(teren Miasta Rzeszowa do przystanku przy  Auchan Krasne - jadąc

z Rzeszowa)

 

 

 

2,00 zł

 

1,60 zł* (**)

 

 

 

 

 

99,00 zł ***

 

 

 

 

 

58,14 zł *

 

55,86 zł **

 

 

 

 

 

 

 

90 zł****

 

 

 

 

 

 

 

1,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

12,00 zł

 

II  strefa

(Krasne, Malawa)

2,80 zł

 

2,20 zł * (**)

 

 

 

15,00 zł

III strefa (Palikówka Strażów)

 

3,00 zł

 

2,80 zł * (**)

 

106,00 zł ***

 

66,30 zł *

 

63,70 zł **

*Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych do 24 roku życia – ważna legitymacja szkolna – Mieszkańcy Związku Gmin.

**Studenci (do ukończenia 26 roku życia) ważna legitymacja studencka (dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Związku Gmin).

***Bilet miesięczny (okresowy) rodzinny ważny w okresie 31 dni kalendarzowych uprawniający do przejazdów w określonych  strefach  komunikacyjnych  we  wszystkie  dni  tygodnia.  Ponadto  posiadacz  tego  biletu może w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 17-tej oraz w soboty, niedziele i święta bez ograniczeń godzinowych   podróżować  na  liniach  komunikacyjnych MKS  wraz z  członkami  najbliższej   rodziny (dzieci i współmałżonek) bez dodatkowych opłat.

****Bilet sieciowy imienny - oświadczenie o wykupieniu biletu miesięcznego trasowanego lub sieciowego ZTM Rzeszów na terenie miasta Rzeszowa wraz z dołączoną kserokopią tego biletu.

 

Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe. Więcej informacji dotyczących m.in. katalogu cen biletów oraz stref biletowych dostępny jest również na stronie internetowej http://www.zgpks.rzeszow.pl/

Punkty sprzedaży biletów:

  • Dworzec Główny w Rzeszowie – ul. Grottgera 1, 35-959 Rzeszów.  
  • Punkt sprzedaży – ul. Marszałkowska 15 w Rzeszowie (kiosk przy bloku nr 15, na przeciwko postoju taksówek).
  • Punkt sprzedaży – ul. Dąbrowskiego 33a w Rzeszowie (kiosk we wnęce budynku).

! ! ! Pierwsze wydanie e-karty jest bezpłatne.

! ! ! Zakup biletów jednorazowych u kierowców bez dodatkowych dopłat.

! ! ! Posiadacz biletu miesięcznego na I, II, III strefę podróżuje komunikacją MKS po terenie Miasta Rzeszowa za darmo.

! ! ! Bonus na start: przed dniem 1 lipca 2017 r. możliwość zakupu e-karty i biletów miesięcznych w wyznaczonym puncie na terenie gminy Krasne.

! ! ! Możliwość uruchomienia lini: Malawa Kolonia – Rzeszów (przez osiedle Słocina).

 

Proponowane rozkłady jazdy:

Miejscowość dni robocze soboty niedziele i święta
Krasne, Palikówka
Malawa
Strażów