Aktualności

UWAGA KONKURS!

05-12-2018

Zapraszamy mieszkańców gminy Krasne do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

Wystarczy wypełnić ankietę konkursową i dostarczyć ją do Urzędu Gminy.

Do wygrania są czujki tlenku węgla!!

Konkurs trwa od 5 do 14 grudnia br. Zapraszamy do Udziału!

ANKIETA KONKURSOWA 

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 „Bezpieczeństwo i ochrona środowiska”

§1

1. Konkurs jest organizowany w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krasne, pod hasłem „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” oraz edukacji w zakresie spalania odpadów w piecach.

2. Organizatorem konkursu jest:  Urząd Gminy Krasne,

3. Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Krasne.

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronach internetowych, a także w siedzibach podmiotu będącego organizatorem konkursu.

5. Zasady organizacji konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

§2

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1.       Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

a)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      zamieszkuje na terenie gminy,

c)       w terminie trwania konkursu tj. od dnia 05.12.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. prawidłowo wypełni ankietę konkursową, wskazaną w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu,

d)      złoży wypełnioną ankietę konkursową w dniach: 10.12.2018 r. - 14.12.2018 r.

- osobiście w siedzibie: Gminy Krasne, Krasne 121

- prześle na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

wypełnioną ankietę konkursową zamieszczoną na stronie internetowej gminy: www.gminakrasne.pl

§3

Nagrody i losowanie

1.       Nagrodą w konkursie jest: czujka tlenku węgla. Przewidziano 4 nagrody.

2.       Losowanie nagród odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie Gminy w obecności przedstawicieli podmiotu organizującego konkurs.

3.       W losowaniu udział wezmą wszystkie ankiety z prawidłowymi odpowiedziami, które wpłynęły w wyznaczonym czasie do organizatora konkursu.

4.       O wygranej oraz terminie odbioru nagrody uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową.

5.       Odbiór czujek nastąpi za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

O sposobie i miejscu przekazania nagród, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w sposób wskazany w §3 pkt 4 niniejszego regulaminu.

6.      Osoby, które do dnia 21.12.2018 r. nie odbiorą wylosowanej czujki, tracą prawo do odbioru nagrody.

§4

Dane osobowe uczestników konkursu

1.      Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, niezbędnych do przekazania nagród.

2.      Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz  w związku z wydaniem nagród.

§5

Postanowienia końcowe

Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.