Aktualności

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany

10-09-2018

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

 

1.    Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:

a)    wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,

b)    wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

-     wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

-     wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),

c)    wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

 

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

2.    Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

 

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

 

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

-        budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,

-        wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,

-        likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,

-        elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.

-        systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,

-        urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,

-        adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,

-        urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),

-        rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,

-        wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,

-        systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),

-        instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,

-        zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

 

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 

-        termomodernizację przegród budowlanych,

-        wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),

-        montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,

-        prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

 

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

 

***Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.