Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie tzw. małych zleceń

11-04-2018

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce z siedzibą Palikówka 258, 36-073 Strażów złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dzień Seniora w Palikówce” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Zarządzeniem Nr 0050.32.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 11 do 17 kwietnia 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: , w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Pliki do pobrania Pobierz plik