Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie tzw. małych zleceń

08-11-2019

W dniu 6 listopada 2019 r. TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE "STRAŻOWIANIE", z siedzibą 36-073 Strażów 218, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Spotkajmy się przy choince” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 0050.95.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 8 do 14 listopada 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania Pobierz plik