Aktualności

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie tzw. małych zleceń

05-09-2019

W dniu 3 września 2019 r. STOWARZYSZENIE KOBIET KRASNE, z siedzibą 36-007 Krasne 743, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Powróćmy jak za dawnych lat – Dzień seniora 2019” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Zarządzeniem Nr 0050.75.2019 z dnia 4 września 2019 r. Wójt Gminy Krasne uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 5 do 11 września 2019 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Krasne, 36-007 Krasne 121 – Biuro podawcze (pokój numer 3) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl, w powyższym terminie. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pliki do pobrania Pobierz plik