Aktualności

NOWY PROJEKT EDUKACYJNY GMINY KRASNE - "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI"

20-07-2018

W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Krasne podpisała umowę o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.02.00-18-0082/17-00 pn. „Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru metropolitalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wartość projektu ogółem wynosi 987 073,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich  839 012,26 zł, z dotacji celowej 98 621,59 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia uczniów i uczennic w dwóch szkołach na terenie Gminy Krasne tj. w Szkole Podstawowej w Krasnem oraz Szkole Podstawowej w Palikówce, poprzez  realizację:

  • szkoleń doskonalących dla 52 nauczycieli;
  • zajęć dodatkowych pozalekcyjnych dla 460 uczniów i uczennic, w tym uczniów niepełnosprawnych;
  • doposażenia szkół w narzędzia i sprzęt TIK, szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne.

Wszystkie zaplanowane działania  wskazane w głównym celu projektu przyczynią się do:

  • rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przy szczególnym uwzględnieniu kształtowania właściwych postaw i kompetencji społecznych, umiejętności uczenia się,  inicjatywności oraz kompetencji przyrodniczych i cyfrowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli przedmiotów ogólnych z zakresu:

- stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów/uczennic kompetencji kluczowych;

- stosowania metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;

- korzystania i włączania nowoczesnych narzędzi TIK w proces dydaktyczny, w tym z wykorzystaniem zajęć on-line;

  • wyposażenie/doposażenie  szkól w narzędzia i sprzęt TIK, szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne, jako elementu wspomagającego kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych oraz kompetencji cyfrowych;
  • zapewnienie wysokiej jakości warunków edukacyjnych, w tym wzmocnienie aspiracji młodzieży do kontynuowania kształcenia na poziomie średnim i wyższym na tle rzeszowskiego obszaru metropolitalnego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 r do 30 czerwca 2020 r.