Aktualności

Informacja dotycząca projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem”

30-04-2020

W związku z zakończoną realizacją projektu „Złota jesień – każdy z nas będzie seniorem” nr RPPK.08.03.00-18-0052/17 informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w okresie trwania projektu w Gminie Krasne, czyli usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych, teleopieki oraz usługi świadczone w DDP w Krasnem w formie odpłatnej. Możliwość skorzystania z tych usług zapewnia trwałość projektu do 31 grudnia 2025 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

  • usługi opiekuńcze – koszt jednej godziny ustala się w wysokości 100% minimalnej stawki godzinowej w oparciu o przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, odpłatność ustalana jest wg uchwały Rady Gminy Krasne nr XLIII/345/2017
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 zł/h, odpłatność ustalona wg uchwały Rady Gminy Krasne nr XLIII/345/2017
  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 21 zł/h
  • teleopieka – 336,27 zł/miesiąc
  • pobyt w DDP – wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie, odpłatność ta ustalana jest według Uchwały Rady Gminy Krasne nr XXII/162/2020

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnem pod numerami telefonu 17 23 00 256, 17 23 00 266, 17 23 00 261, 17 23 00 267.