Aktualności

INFORMACJA

12-07-2019

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych do nich  zabronione jest między innymi wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

·         rozpalania ognia, wysypywania gorącego popiołu i żużla lub wypalania wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów,

·         składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu.

Poza tym zabronione jest wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Jednocześnie należy pamiętać aby nie spalać śmieci, ani pozostałości roślinnych (liści, ścinanych gałęzi drzew i krzewów). W takim przypadku możemy spodziewać się nałożenia kary grzywny lub nawet aresztu, zgodnie z zapisami art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podczas wieczoru przy ognisku należy pamiętać też o wyborze odpowiedniego paliwa do rozpalenia ognia. Może to być opał, drewno kominkowe i podpałka. Przypominam, że na terenie gminy Krasne zgromadzone pozostałości roślinne objęte są obowiązkiem selektywnego  zbierania zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne, w związku z powyższym termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Pamiętajmy, że zawsze należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Warto też pamiętać o sąsiadach, nie zakłócając ich spokoju.

 

Wójt Gminy Krasne
Wilhelm Woźniak